pjes anaal escort service overijssel

Tantra massage rijswijk kleine pik neuken


pjes anaal escort service overijssel
Vîer-en-dertîg jaren îs het geleden , dat Halbebtsma op deze zelfde plaats stond en în de Frîesche taal eene waar- dîge hulde der vrîendschap bragt aan den dichter Salvebda , onderwijzer te Wons. De oudsten uwer herînneren zîch zeker nog met mij, hoe wij aan zijue lîppen hîngen, hoe wîj al nader bij den spreker schîkten, opdat ons geen woord mogt ontgaan, en hoe velen onzer den zakdoek moesten uîthalen om de tranen af te wîsschen , waartoe dîe roerende rede ons had bewogen wegens het rampzalîg lot van dîen verdîenstelijken man.

Weêr verlîepen 25 jaren. Nu ontvîel hem ook zijn oude trouwe vrîend Einse Posthu- MUS , predîkant te Waaxens , mînder genîaal dîchter , meer een man van een oorspronkelîjk karakter en vooral grondîg taalkenner. Hij , gelijk Bildebdijk , doorgaans even over- dreven în zijne sympathîën als antîpathiên, hîj wîldey hij moest over hem schrijven.

In 't kort deed hij dit voor de Maatschappij der Letterkunde, en in 'tbreed voor ons în de vrije Fries IX ; maar hoe? Wîe onzer verlustîgde zîch nîet bij de lezîng en herlezîng van dît schoone stuk van ruîm 60 bl. Buîm deelde hij deze însgelijks mede, toen hij ons ook zijne herînnerîngen gaf over Petbus Wiebdsica, DR.

Overal toch waar hij reisde, bestudeerde hij niet alleen de taal der volken, maar spoorde hîj ook de voorwerpen der oudheid, welke het heden aan het verleden verbinden, na, altijd met toepassing op Priesland. In Engeland en Ier» land vond hij in de hoofdsteden van ieder graafschap ka- binetten van nationale oudheden , als veilige bewaarplaatsen voor alles wat men er uit den voortijd had gevonden.

Als de kem daarvan bood hij der Provincîe Yooreerst 68 antieke voorwerpen, meest van Hindeloopen afkomstig, aan, en deed hij dit geschenk vergezeld gaan van eene gedrukte Lijstf waarin hij van vele stukkenden oorsprpng en de beteekenis mededeelde en andere op eene aardige wijze verklaarde. Hij voegde daaraan toe oorspronkelijke bewijsstukken omtrent het geslacht van VAN Haben, die hem voor zijne Fragmenten hadden ten dienste gestaan.

Maar hij deed meer. Behalve een nadere bezending schilderijen , portretten enplaten, gafhîjookeen Programma voor Frieslands Kabinet van Oudheden ; een klein , doch gulden boekje, waarin hij de Friezen, op grondvan hunne oudheid en voorvaderlijken roem, aanspoorde, den alles verwoestenden tîjdgeest te weêrstaan, zijn voorbeeld te volgen en zoo veel mogelîjk bijeen te brengen wat van de levönswijze, kleedîngstukken , kleinodiên, huisraad enz. De gloed van welsprekendheîd , welke dit geschrift door- tintelt, toonde hoe veel hart hîj voor Friesland had be- houden.

Nog meer betoonde hîj dit met daden: Nog was hem dît niet genoeg: De wensch om een blijk yan dankbaarheid te geyen jegens den yereerden vriend hoewel hij als een reus tegenoyer mijne kleinheid stond gaf mij den moed , de moeijelijke taak te yeryullen , om zijne letterkundîge loopbaan na te sporen en u mede te deelen. Te yeel heb ik reeds yan uw geduld geyorderd. Tegen dîe taak gevoelde ik mij niet opgewassen. Daartoe kwam mij echter een brief te stade van een zijner ondste en meest beminde vrienden , dîe veel met hem heeft omgegaan en doorleefd , van den Heer Mr.

Vergunt mij U dien brief voor te lezen, wat gewis de schrijver mij niet misdniden zal. Hoe kort geleden was Molhuysen daaraan mitvallenl Ik wenschte, dat wij thans bij elkaâr waren,. Ijaat ons de herinneringen , die hem betreffen, niettemin levendig honden!

Ik geef U de mgnen, geef Qij mij de Uwenl Voor meer dan 30 jaren maakten Halbebtsma en ik Toor het eerst kennis , en nooit is onze goede verstandhon- ding , in weerwfl van de nnkken yan het genie en de eigenaar- digheden van zijnen landaard , verstoord geworden. Hij was ook de vriend mijner kinderen, welke hij allen klein gekend had en aan zich had weten te boeijen; want de wetenschap- pelijke man was geheel kind met kinderen.

Zolk een kleine trek doet teyens zîjne afwijking vkn de gewone vormen en zijne vriendschap- hondendheid uitkomen j eene beminnelijke zljde van het hart.

Het eerst kwam hij mij bezoeken, toen ik nog te Ben' gelo was. Het was een regt schoone lentedag, en wij gin- gen in den spaden avond den nachtegaal hooren op de plek, waar ons thans de spoorwegfluit het trommelvlies verscheort. Al kontende werd het zeer laat en keerden wij door het eenzaam Drienensche veld terng. In het volle maan- licht bragt ik hem op den top van eenen grooten tamulns of grafterp, die men daar nog veel vindt.

De taal groeîde , vol- gens hem , uiterst langzaam met het volksleven op , en daarom moest hiertusschen een naauw verband bestaan. De taal was hem in den waren zin de spîegel van het volksleven.

Bîj îedere uîtbreîdîng van den khng der denk- beelden , bîj ieder nîeuw gekend voorwerp , waren er nîeuwe klanken noodîg, maar dîe waren zoo schielîjk nîet gevon- den of algemeen aangenomen. Door Halbebtsma kreeg ik er het juiste denkbeeld van, maar hoeveel wordt hier niet toe vereischt? Er is volgens H. De histo- rische taalstudie is hiermede niet in strijd, dan alleen in het oog van den oningewijde.

Er bestonden in waarheid geene onregelmatige vormen. In de vormverandering lag zelfs eene zelfstandige beteekenis.

Geen woord, hoe scbijnbaar onbeduidend, ontging zijn aandacht; hij bezag het in zijn geheel en in zijn deelen; hij keerde het om en nam het van alle kanten waar, met hetzelfde oog, waarmeda «en juweUer eenen edelen steen beziet; - hij wist ook daarna zijn woord in het goud te zetten.

Was er nog eene vôlledige taalstudie mogelijk, men zoude verbaasd staan over het gering getal oorspronkeUjke klanken ; maar men zoude tevens eene belangrijke bijdrage voor de ge- schiedenis van de ontwikkeling van den menschelijken geest hebben. Over zulke zaken spraken wij veelengaame, en Crij begrijpt ligt, dat bij zulke hooge taalkundige gezigtspun- ten hij hartelijklachte zoo alshij regt hartelijklagchenkon, wat ik altijd als een goed teeken in den mensch beschouw , over de pogingen, om uit oude berijmde kronijken , waarîn zoo veel aan rijm en maat opgéofferd werd, en geschreven door monniken, die door de kloostermuren van het volk en daar- om van de volkstaal afgescheiden waren , de Nederlandsche taal wederom op te bouwen en langs dien weg tot den diepen, den waren zin der woordklanken te willen door- dringen.

Hij lachte er niet minder over , dat men HoOft: Dat hooge , ronde voorhoofd i die Uaamwe oogra, die arendsneiis, die slatnke gestahe. Wie was -hem meer "diehter dan GhsBBEax? Het nationaalgOToel dnldt eemgeoverdrijving. Ik herinner mij nog een ander gesprek, waarin hij eene vergadering der oude Friezen onder den üpstalboom schetste. Men had hem die woorden: Hij kon ook niet goed verdragen , dat het tegenwoordig opkomend geslacht met minachting op onze vooronders nederzag.

Zij had- den dan toch zoo ieis voortgebragt: Hij was er ver af een landator temporis acti te zijn, maar hij merkte het degelijke, het krachtîge van den onden tijd gaame op.

In zijn best woonvertrek zag men langen tijd op de tafel een sierlijk middeleeawsch kastje van ebben- hont met ivoor, schîldpad en gond ingelegd, een mees- terstok van indnstrie , en daarnaast eene hedendaagsche papetterie, als vertegenwoordîgende den onden en den nienwen tîjd, — het onde en het jonge HoUand.

In van HalIi, met wien hîj op den meest vriendschappelijken voet was, zag hij den waren praktîschen Staatsman, aan wien Nederland den eersten stap op den grooten weg der handelsvrijheid , het evenwigt in zîjne finantiên , zijne mnnt- verandering en spoorwegen verschnldigd was. Stelde h0 er belang in om alles te weten, wat er in zijne maatschappelîjke omgeving voorviel , niet minder boei- den hem de groote gebenrtenissen op het wereldtooneel.

Hîj deelde dan dîkwijls de bevindingen op zijne bnitenlandsche reizen mede. Mbgen zijne sombere voorspellîngen over de toekomst VÄîi oiiâsen Staat en ons volk nîet bewaarheîd worden! Hîj verwachtte dît , uît voorKefde voor zijn volksstam, nog het eersfvan de Friezen. Hoe menig nieuw gezigtspunt în de wetenschap en het leven ben ik niet aan zijne gesprekken verschuldîgd , ea die gesprekken, Qij herînnert het U, hoe vloeiden zîj over van' htitDlor en Verrassende wendîngen.

Zijne kleuren wa- ren dikwijls sterk en levendîg; în de keuze zijner woor- den schikte hr zîch geheel naar zîjn onderwerp, al wier- den de fegels der kieschheid hîerbij overschreden. Onder veeï anderen herinner ik mij een gesprek, waarin de ge- schiedkündige waarde der Sage behandeld werd.

Hij ver- geieek de sage bîj den bouwval van een oud kasteel; hij DR. Pas op, zeide hij, dat 6ij wel toeziet, waar Gij hîer uw voeten zet. Liet Gij aan anderen dezen brief lezen, men zou misschien denken kunnen, dat de loftuiting Täil een vriend altijd verdacht is. Hij was, ofechoon in den grond goedhartîg en: Wel îs waar was hij met minachting jegens de hedendaagsche krîtîek vervuld , laakte haar algemeenheden en apodictîsche uîtspraken; hij wist dat de goede werken blijven en de recensiën voorbijgaan , dat de kritiek geen enkel genie in het leven roept, maar er menig verstikt ; maar het îs toch niet aan- genaam în het oog der tijdgenooten, dîe nog altijd aan recensiên zekere waarde hechten , zîjn werk bevlekt te zien.

Was het eene soort van ijdelheîd in Halbertsma, dat hij în een îederen grooten geleerde bij eene korte kennismaking reeds een vrîend meende te zîen , of was het , dat hij de ware wetenschap als den zekersten band der vriendschap beschouwde?

Dit waren echter geen gebreken van het karakter ; wij wîllen dîe liever de zon- nevlekken van het genîe noemen. De onaf hankelijkheid van dat karakter spiegelde zîch af în zijne studîên. Zijn stîjl kenmerkte zîch door eene oorspronkelijkheid en eene frisch- heîd, waaraan zelfs de ouderdom niet schaadde.

Tot den laatsten levensadem benuttigde hij zijnen tijd: Nederland zal în hem een zijner grootste taal- kenners na Lambëbt ten Kate blijven vereeren. Gij en îk, waarde Eekhoff! Wij zullen aan hem blijven denken, nîet alleen als den vrijen zelf- denker, den moedigen strijder voor hetgeen hij op elk gebied als waarheîd en regt erkende, maar ook als deu DR.

Dit waren de tekstwoorden , waarover ik hem, het is veel jaren ge- leden, eene leerrede heb hooren houden. Hij schetste in de fijnste trekken de moederlijke liefde ; hij had haar blijk- baar bestudeerd, als een der verhevenste zielkundige ver- schijnselen; — en zie, nu was de zoon groot geworden, en in de ontwikkeling van zijnen geest zijne moederverre over het hoofd gewassen, maar wier uitspraken hij thans niet meer telde; ach!

Kindl waarom hebt gij ons zoo gedaan? Terwijl zijne gemeente in stille aandoening verzonken was, voelde ik op dat pas het eerst de kiem der vriend- schap voor hem bij mij ontwaken. Zie eens, wat een lange brief! Toch is mîjn brief veel te kort voor den rijkdom , voor de ver- sclieidenheid van het onderwerp. Deel mij nu ook Uwe berinneringen mede; dan blijfb mij het beeld van onzen vriend te levendiger voor oogen.

Vergeet niet, als gij te Zwolle komt, mij de hand te komen drukken. Aant, 3 op bladz. Volgens het Albnm yan het Gymnasinm werd hg in Ang. Wbor' denboék, le dr. BooTy de hktoria Oymnasü LeovarcL spreekt , 42 en 75 , nitvoerig over zgne verdiensten en leerlingen. AanL 4 op bladz, 7. Htlke van Haagen, in te Leewvoarden geboren nit bnrger- onders, had znlk een »onleschbaren dorst naar wetenschap," dat Do. Bbink hem de gelegenheid bezorgde om te stndeeren. Nadat hg op Müntinghe's hoofdwerk nitvoe- rige Eegisters had zamengesteld , droeg deze hem eene verkorting van zijn werk op, waarvan hij slechts bl.

Het is vervolgd door Cbaheb von Bauhgabten en in en 30 nitgegeven onder den titel van: Van —45 was hg lid van de 2e kamer der Staten- Generaal en overleed te Leeuwarden in Zie zgn leven in de Letterbode , Ko. Mullee in het leven van Prof. Sepp in dat van Do. In hield Mr. Jebonimo db Vbies eene re- devoering over »een leermeester, die, doordrongen van devurig- Bie godsvruoht en edelste begînsels , als mensch belangryk en ab onderwgzer ten hoogste nuttig voor deze stad Amaterdam geweest is.

Nog in sprak Halbebtsma over dat gezin van de Vbiss, hetwelk tot de »aangenaamsteherinneringenzgner jeugdbehoorde," zoowel in den brief aan Dr. Telkens waimeer ik daarîn deelde, kwamen er teekeningen yan verschillende scholen yoor den dag, als wanneer de lieren m§ om strgd het kenmerkende, zowel in gebreken als verdiensten in elke school, op de werken der meesters zelven aanwezen.

Zonder die lessen had ik te Bome in hare knnstwereld geen boodschap ge- had. Voor het oyerîge had ik aan het hnis yan grootyader yeel gelegenheid oyer kanst te spreken: Het contrast tnsschen mg , den ongegeneerden Fries , en den heer Ytebl k quatre epingles was zeer cnrieus en deed de anderen zomtgds uitschateren m het lachen. De 2eklasse yan het K. Vni ; de vHje Friee, IX Uit erkentenis droeg hij het eerste gedeelte van het tweede deel der Hvlde aan Otfshert Japika aan dezen even geleerden als beminnenswaardigen edelman op.

In Februarg Commies- Griffîer der Begtbank te Leeuwarden geworden, onderscheidde hg zich als letterkandige door zijn Tafereel van den Watervloed van en andere geschriften; sedert was hg Bedacteur van het Mengelwerk der Leeuwarder Courant.

Zie breeder over hem mijn levensberigt in het 8e dl. AUeen de eerste Proeve van toespéUngen met Pîantenrnamen is in kl. Stinstba en onderscheidene der toenmalige hoogleeraren.

Ookmg mogt het gebeuren de belangrigke gesprekken in die Franeker kransen meermalen met veel nut en genoegen by te wonen. Oe- noemde kleinzoon gaf van den vereerden man een uitvoerig le- vensberigt in de vrije Fries, VII Later werd Halbebtska bevriend met nog andere voorstanders der Friesche taal en letterkunde, als de Heeren F.

Scheltema te Franeker en anderen. Het is dns wei- nig bekend, waarom ik bet bier laat volgen: Aant, 9 op bladz. Op de hier achter geyoegde Igst der Friesche geschriften door de gebroeders te zamen nitgegeven, komt dit werkje niet voor.

De geheele titel is: Eeltje Halbebtsma, nei syn dead mei m oersicht fen syn libben uutfovm trog ien fen eyn fruemn. Tusschen yele aardig- heden is daarin menige korrel zouts gestrooid, die niet ligt yer- geten werd.

Bg zgn oyerlgden op den 12 Dec. Eenzgnerzonen, Elaas, is Med. Hg zegt daarin bl. Ten aanzien van het EvangeUe van Mattheus deelde hg mg nog deze bgzonderheid mede: AUe de brieven, al de copg, proeven enz. Daar het getal geleerden, die hier werk maken van taalstudie , gerîng is, zoo znllen weînîge Frîezen genot kmmen hebben van een arbeid over hunne taal, welke den schrgver op zoo aan- zienlgke opofferîngen van tijd, stadîe, arbeid en kosten te staan kwam.

Vermits ik in de Voorlezîngaanleidînghebgegevenomtedenken, dat ik enkel zgne verdiensten en deugden wilde vermelden, zonder van zgne gebreken te gewagen, zoo moge tot myne regtvaardiging strekken, dat ik mg tot het laatste minder geroepenachtte, doch niet schroom hierbg nog te wîjzen opeenanderpunt, datinonzen vriend viel te misprgzen.

Zoo gaf hg b. Letterkunde verklaard en toegelicht waren. AanL J2 op bladz. Vroe- ger vas hy kapitein ter recherche geweest en daama was hem het hestnnr van onderscheidene boedels toevertrouwd.

Zie §taats-resolutiön van 20 Mei en 29 September ; Hareniana van J. Jan Bbouweb, hier yôôr bL 7 en 52 genoemd. Hefc 18 mg zeer aangenaam te mogen yermelden, dat de hoog- gnehte Heer Ommissaris dea Komngs in Friesland wel zoo goed beeft wîllen zgn om mg, op mgn yerzoek tot inzage , een afischrift mede te deelen van het eztract uit het testament yan Dr.

Alen yereerders yan Halbebtsma zal het zeker aangenaam zgn te Tememen, op welke wijze hg Friesland bedacht en na zîjn Tergeheiden het lot yerzekerde yan zooyele belangrijke geschriften, welke hem bg zgn leyen dierbaar waren en waaraan hij met on- Terpoosde stadie doizenden nren arbeids besteedde. Doch behalye de in het testament opgenoemde handschriften, yoegde hg daar- aan ook toe een kastyol meest zeldzame taalkondige werken, welle ik kort na zgn yerscheiden op zgn studeerkamer mogt be- zlgiigen.

Later is dit alles , in ygf kisten en twee doozen gepakt , aan de Froy. Welligt zullen deze niet worden geopend yoor het besluit tot aanyaarding yan het legaat is ge- nomen en toegestaan. Een overzigt van zijn levensloop is reeds kort na zgn overlg- den medegedeeld door Prof.

Eelco Yebwijs in den NeéU Spectator van 27 Maart eenige zgner indrukken van den kloe- ken grgsaard en yele bgzonderheden omtrent zîjn karakter en eîgenaardige manieren ten beste gaf. Indien onze krachten in het schetsen yan zgne wetenschappelyke loopbaan mogten zgn te kort geschoten, wg zullen ons troosten met een der schoone denk- beelden yan den Frieschen Socrates: Vvttreksd uU ket TestamerU van Dr.

Een eigenbandig door mg geschreyen foliant, opdenbands- rog gemerkt Lexicon Frisicum A J. H» Halbertsma , M. Een drietal handschrifben in één band, kl.

Saxvekda , groot 40 blad- zyden, gepagineerd met de cîjfers 61 tot en met Dit is hetzelfde hand- schrift, met hetwelk de Hr. Telting zie het voorgaande onder e op zgde A een later Hs. Achter dit werlge volgen nog 3 taal- en oudheidkon- dige stulg'es van eene andere hand.

De Indices op deze verzameling, benevens op die vanP. Salvebda en op de vergelijking van A. Zg staan in4 honten baljes AIËEkbetisch gerangschikt. Bichthovxns Woordenboek behan- delt dezelfde texten als dit en het voorgaande Handschrifti die eohter meer hebben en moeten vergeleken worden. Yolgen de coDJugatiën en declinatiQn vaa ond en nieuw Friesch. Byeengebracht en eigen- handig geachreven door E. Epkeha, Woordenboek van oud" en nieuw m. Lgsijes van woorden uit circa 7 stukjesinhetland-Friesch, door E.

Efkxica eigenhandig gezameldengeschreven, gr. Epkxma, Lijeten van Frieeche woorden. Leuward met ms. Hetzelfde werk uitgegeven door E. Efkxica te Leeuwarden , kL 4o. Dit exemplaar is gesplitst in twee deelen. Aldus gedaan te Deoenter den 1 September zeven en zestîg. Met de daarbg behoo- rende stiikken, ten voordeele der Commissîe van Weldadig- heid, nitgegeyen door de Commissie , met de oprigting yan een gedenkstiik voor Oysbert Japiks belast geweest. Hessing, , met portret des dichters. Het le stnky groot 68 bl.

Het 2e stnk, waarin nadere verklaring en nitbreiding van den tekst der redevoering zon wordengegeven, verscheen eerst in , groot bladz. Het geslacht der van HaretCe. Fragmenten, Deventer , bladz. Hierop volgen nog byna bl. Visscheu's nitgaof van den Fergnt en vooral eene sesthetische beschou- wing van twee dichtstukken van Gysbbbt Jaoobs, met ver- taling en aanteekeningen, benevens een verslag van de Kss.

Aanteêlcenmgen op het vierde deel van den Spiegel Historiad van Jacop van Maeblakt. Uitgegeven door de Tweede Elasse van het Eon. Instittiut van wetenschappen enz. Programma voor Frieslands Kdbinet van OudhedeHf 16 bl. De Lape hoer fen Oabe Shroor.

Dit eerste gesclirift werd niet in den handel gegeven, maar enkd aan goede vrîenden uitgereikt. Het bevat zes vers- jes en een prozastnkje van Dr.

Het overige is van Dr. De iMpékoer fen Oabe Skroor. Dimter, foar ien fen Odbes foOs. Deze tweede mtgave bevat bl. Van 10 liedjes is de muzyk er achter gevoegd, waarvan 80 erx. Achter het uitvoerige voorberigt van Dr.

Der Lappenhorb von Gahe Schneider aus Westfrisland bl. Eene Nederduitsche vertaling van een groot deel derLape- koer en van sommige der hiema volgende kleinere geschriften bezorgde J. Deventer , 2 dhi. Daar vôôr was echter , even als voor de 30 presentexx. De Sceermnhel fen Joute-haes, Dimter , kl.

Dit is een gesprek tusschen Ähe en FetsSy waar tusschenis ingevlochten een andere zamenspraak over Boërhery en Kjep' manscip, geschreven door den derden broeder Tjalling K. Dimter , kl. De Noârdier Ruen oan Odbe scroar. JSôluSf gretca fen atorm in onwaer, syn Antwird oan Dr. Onder de byyoegsols in proza en poëzy zijn ook drie fraaye yersjes yan Dr. Twîgen uwt ien alde Stamme, uwtjown troch Dr. In dezen schoonen bundel munten uit: VAN Leeüwbn, in 't Ned. Yan het geheel yerscheen eene oyerzetting onder den titel: Leed in Wtüe fen E.

Deze bundel bevat 32 stukken in proza en poëzy yan den eersten en 7 prozastukken en twee yerzen yan den laatsten. Attm, Juetus en BesUnga zullennietligtworden vergeten. Dit is bewerkt op aanspoiîng van Prins Locns Lücien Bonapabtb, die exx. Bimen ind Téltsfes fen de Broärren Halbebtsma. Hoewel 79 jaren ond, beloofde Dr.

DX Lange het oog te znllen honden op deze uitgaye yan al de Eriesche geschrifben yan hem en zyne broeders, alsmede om die te vermeerderen met de later achterwege. Van de meeste dezer vroegere Friesehe geschrifben heb îk in der tgd lettearknndige yerslagen gegeven în het Mengelwerk âfft Leeiiwardei?

Dm Ooerijasdache Almanak voor Oudhad en Letteren. De ontwikkeling der Eatoenngver- heid in Twenthe, sedert , ten gevolge der pogingen van de Ned. Naar den wensch van den schrgver, bl. Volksbijgeloof en febelleer, afkomstig mt de heidensche godsvereering. Aan het slot van dezen jaargang berigtte de schrgver van het Glossarium van het Overjjsselsch, dat zîjn nadere Yoorraad en die van anderen, versmolten met de proeve van , door J.

Dit is echter niet geschied. De ondste vertaling van de Psalmen. VerUaring van den tekst, în reeds afgedmkt în de Hnlde aan Oysbert Ja- inksi n —, vooral wat de grammaticale vorming der woorden aangaat.

De oorsprong bg hddenen en christesfln yan het zinnebeeld der godsdienstîge feesten, die op het sai- Boen der lente inyallen. Ayoorty een grenspnnt tnsschen de Marken Notter en Noetzele. De oorsprong yan plaatsnamen, oitgaande op ford, yoorde , eene doorwaadbare plaats in riyieren en beken.

De stichter yan het Buddhismey dat zidi als eene heryorming yan het Brskhmanîsme ontwikkelde, en wel op den bodem yan Hindostan, waar hg den menschende ware bronnen yan ellende en gelnk begon aan te wgzen. De afdmkken zgn getiteld: Het Buddhisme en zgn stichter.

BL — Proeye yan Flatamsterdamsch door Mir. Halbertsma, ten dienste yan Dr. Eirmenich's Germaniens Yölker- stimmen. Met dezen titel yerscheen een tweede yermeerderde uitgaye in afdmkken yoor de yrienden. Dit onderwerp is yervolgd in: De Bing yan Epe.

BL —, met af- beeldingen. Dit onderwerp is yoortgezet in: Mengélmgtn van het Frieech Oenootechap, Binse Posthnmns, in leven Eerkleeraar onder de Herv. Bgzonderheden nit liet leyen van deze Eriesclie schrgyers IX dL bl.

De vertaling des Euangeliums van Mattheas in het Land- Eriesch. Bekenschap yan de beginselen, welke hem geleid hebben bij de yertaling, in door Prins Napoleon nitge- geyen, en yan zyne afviqjkingen yan de gewone lezingen. Beoordeelend overzigt yan dezen taaltak en dit werk, door Prof.

Xe dL bL De Friesche Kerk te Bome. Met ophelderingen y toevoegsel en aanteekening. Den Nîeuwe Friesche Voïks'Aîmanak.

De Eriesche Eilanden Schiermonnikoog, Ameland en Ter- schelling en de eigenaardigheid der taal, die daar gesproken wordt. Overzigt van het werk van MlOlenhoff. Het Hexars-hol te Molkwerom. De Bijvoegsden tot den eersten drvk van het îéven en karäkter van den ÄdmiradlJhr. Willem Anne van Haren en J. De Älgemeene Konst' en Letterhode» G« Visschers nitgave van den Ferguut. Over Firmenich's Germaniens Völkerstimmen. Frogramma voor eene inteekening op een werk, getiteld: Die Nordfriesische Sprache, von Bende Bendsen.

Vergleichendes Wörterbuch der Gothischen Sprache von Dr. De Vaderlandsche Letteroejeningen, Ontwikkeling der gronden van mjjn gevoelen nopéns een paar regels uit Giisbert Japiks, voorkomende in eene rede- voering van B.

Eoopmans over dien dichter. Mengelwerki bL ; ; Bnef vaii Garolxis NieUixis aan J. Augastgn Uitenbogaert , bebreffende de Sjnode te Dordrecht. Uittreksel nit een brief , rakende John Bowring. IV en Brief aan den Heer W. Nienwe Eriesche Volks-Almanak , In deze nitvoerige verhandeling van nüm 30 grootebladz. Mogt zolk eene gewenschte nitgave tot stand komen, dan zal dit laatst vermelde stok in de Oids, al heefb het ook den yorm van eene recensie, een sieraad van den bnndel zgn.

Hoewel er onder de geschenken aan de Prov. Verder zgn nog bekend: Rede- voering, nitgesproken op het 7e Nederlandsch Tael-congres te Bruggej London en , bl. Proeve van toespelingen met Plantennamen, in Tydemans Mne- mosyne, N. Zie hier vôôr bl. Ware en schgnbare Enkelvouden. Fragmenten uit den Dietschen Catoen. De drie laatste in onbekende tgdschriften geplaatst.

In de vergaderîng der Provîncîale Staten van Friesland van den 15 Julij is met algemeene stemmen besloten: Het legaat van wijlen Dr. Halbertsma voor de Provîncîe Friesland te aanvaarden, en daarop de Ko- ninklijke goedkeuring aan te vragen. TL Te bepalen, dat voor rekening van de Provincîe zal worden uitgegeven, bij wijze van Glossariumj het ver- volg van het door wijlen Dr.

Halbertsma afgewerkte en bereîds gedrukte Lexicon Frisicumy met uitnoodîging aan Gedeputeerde Staten deswege later de nader vereischte voorstellen en finantîeele voordragten aan deze vergadering te doen.

Door den Yoorzitter yan het»FrieschGenoot8chapyangeschied-, ondheid- en taalknnde" werd n4f een handschrift yan het yolgende noordfiiesche yers welwillend ter hand gesteld met de yraag, of ik dit in het hoUandsch wilde oyerbrengen, opdat het oorspron- keiyke met die yertaling in »de Vnje Fries" geplaatst kon worden.

Zeer gaame nam ik deze yereerende opdracht aan. Teyens schreef ik onder het lezen en yertalen yan het oorspron- kelgke yers eenige aanmerkingen op, en yroeg aan den heer C. Het onderwerp yan het gedicht behoefb niet nader yerklaard te worden. Het volgende gedicht evenwel be- handelt de sage meer nityoerig en is zeer merkwaardig , zoowelom de taal waar in het geschreyen is, als om de yele bgzonderheden yan het oude sylter volksleven, die er in voorkomen.

Het gedicht îs geschreven in den sylter tongval van hetnoord- friesch, die nog al vrij wat verschilt van hetfeurerenamrummer, helgolander en vastelands-dialect dier taal. De lezer zîj dus zoo goed om dit in aanmerking te willen nemen, waar hij in de beide vertalingen stuiten zal op vreemde, niet-hoUandsche en niet-west-Mesche uitdrukkingen en zinwendingen. Geheel duistere en onverstaanbare plaatsen heb ik in de aanteekeningen zoo veel mogelijk getracht op te helderenen te verklaren.

Of meensty dat 'k ek kjen? Man skrüf 'k al te fdnl, On Sönth hûm bekland; Wilth earelk dagh skiin En biltj h5m wat iin: Hi wiar jaa sa rik , Hi hed ek sin Lik. Dagh wiar hi ek leththen En aafk üntöfreethen: Jû wiar wel sa deilk, Man arkjen sin Beilk.

De Faather hi seid: De Hexen en Trödler Ithûüs es 't naar Diar fing de Dräängor mi ön Snaar; ük mei Tt weet: Diar komt en Arm en geith 's fdarbi Diar komt en Bik en nemt jam me.

Ik weet al wat de Ereeken krake. On 't Weeter sen ik nk ek dtim Ik kjen al me de Swaanen swnmf En îaasL de gnrt wit Möen Liir 'k neistens nk dit Flöen. Me Gris ön sin Skogh. Skuld 'k sa jen nem? Grip eeder de Muun, En bring mi de Da feist dü mi. De HexendaMz ttp AlHibllllgsbarig. De Wolpemaght de es sa grä; De Füghler en de Hexen flö, De Trööler üp jaar Böösmer ridden. Ja slüt en brokket Eraanz En hölth en lüstig Daanz. Ja slekket höm om Stört, Sa ûs 't sin Jüngers jert.

Jü waath sa liij alk iis en Miis, Jfi buad de Doiwel: Wan dit mi lööwest Niin Falskheid weegest, Da let 'k di desmaal gong, Dü best mi jit wat jimg. Jû wiar ûs Gaos fen Hüs of löppen En kam ûs Müs töbeck nii kreppen. Vas Taameii hOllr Kemmer. Uas bleef nû ään Mebreeken Sen. En Pöös me Flentstiin. Hat holp hôör nönt, Jû bleef dagh skäänt. Da knmt er nogh en beeter Tid, Da komt er nk mnar Leeweni jir. De Priiers löp Jû waath sa bliith, dat s' hoog ap sproong En ûs en Lörke Triller soong.

Jû biljt et höör nû sallef iin: Jû wiar nû sûnth , jû wiar nû rîin. Me trii jmig Friiers ön de Floot. Hokken wiar de förderst? Hokken kam tô Düür? Jü nööthigt höm en sin Hingst ün, Jû toog höm iin tö Eest En wilth höm nimmer mnar mest. Jat waath jam jens , üp ualthing wiis , De Bröllep skulth ön Keidem wiis. De Hingst de sproong, De Butter soong: Miarenskel ik Bröllep ha, En min ein liljj Uasken £Eia!

Hat es Forgönst, De lHlaren fuar de BrOUep. En slaghtet jaar Stiir. De Matbnnrder leid Al ûp de roght Steid. Jaar Meid wiar ön Krükken De hed ek sin 's Glikken.

De Eeller waath leththigt, De Frinjer waath nööthigt. Sa wiar bi Bvh TeUen Dit Hûs nü üp Stötten. Da Brid en Bridman kam. Dit wiar de hiile Eed, Diar wilth nün Mensk muar me.

Diar weid niin Flagh To Uaa höör Lagh. En anr de Wei löp Haas en Müs. De Brid bigennt tö bleeken Anr al de ünleks Teeken. Üp hnalef Wei Kam gnrt Geskrei: Tö tfnlek üüs önteegen. Jû heeth niin Maght anr üüs, Wü sen nü balth itthûüs," Taam heefb de Swööp; De Wüf jn rööp: Juu Brid, ju es en Hex! Ek lungy da wiar Ja wethther diar; Man üs grä Stiin Eam 's nû tö Sjûun.

Mienst', dat ik net doar Dat, hwet ik heärd hab For oren nu to skriuwen, üm dat hia my net leawe? Ef mienst'y dat ik net kin? Dalik wol ik biginnel Dan krystu to witen, Dat ik neat hab forgetten. Mar skriuw ik al to fdlle, Sin hinzers gean up de rin mei de wein, De rest is dochs leagen. Hied hûs der end land Net fîr fen 't strand. Sln jild hied er rftyetli Oan 't strand hied er mids twa hakt En skLpper de htdle, In 't sand him biklaud.

Woed earlik dochs skîne End bllde him hwet In: Hy wier wol sa rlk, Hy hied slns geliken net. Dochs hied er ek sin lyen End wier Êbken ûntofreden: Dat faek him ris biten hied; Sa waerd der ek sein Fen sukken, dy quea sprekke fen en oaren. Hiu wier wol sa moai Mar elts-end-ien sln leafste.

Moams den sliep hiu, Jûnds den gung hiu, Daegs den spûn hiu Nachts den wier hiu ût to dûnsjen Mei feinten sa wlld, Sa gled as en iel. De heit dy sei: De hexen end tsjoensters End as de eabarre up ien skunk gean; Ik wit al hwet de tierk seith As hiu hir ayen earst lein heth: Ik wit al hwet de kriën krasse. De swealtsjes reauute up hiar wise My alle dagen neat as nys.

In 't wetter bin ik ek net dum, Ik kin al mei de swannen sile; End fen de greate wite kubben j: Da scoedst falle leayer fatsoenlik boaskje. Dn learste mar 't hexen 't Lûsterjen end 't skieden fen forbûne linwe; Bringst' de linwe oeral End dy self ta feJ. Sa slim is it yette net. Lesten kaem der en gek, En mantsje fen 't Noarden, Sa smoarich as de joaden, Mei oxen foar de ploeg End biggen In sln skoeg.

Hy skoageth ûs dnngbnlt, hy skoageth ûs skûre, Do brocht er thmch de bûthûsdoar sîn oanslk my in: Scoed 'k sa 'n ien nimme? Grip nei de moanne , End bring my dy Koed de wei net mear ônde. De Walpnrgisnaclit dy is sa skier; De fúgels end de hexen fleane. Mei hexen end wllde gies Fleach Oaake ek fen hûs: TJm to dûnsjen up de ESrmtakke-berg , Der hippelen krie end mnsk. Der kamen by enoar fen alle siden De tsjoensters np hiar biesems riden. Hia slûte en bûnte kring End biginne frolik to dûnsjen.

In de mids stied np de efberste poten sa strair De diyel self as en hoamde ram. Hy lôkketh wol sa blld, En joech elts sin beskied. Hia slikten him nm de stirt Llk as it sln falkje past. As Oaske sa wolknm; Hin is de jungste end moaiste for my Ik kies derum hir ta breid!

Hin waerd sa llts as en mûs, Hin bea de diyel: Astu my dit nnthiëtste Dan kum ik to bek en heltje dy, Dan wirdst mîn wîf en bliuwst by my. Hiu wier as goes fen hûs of gungen End kaem as mûs to bek nu krûpt.

Ose Tammes hlr ffortluriët. Hiu skriemde faUe Oer sukken growel; Suks hie hiu net thocht, Hju wier forsein. En pûde mei fîûrsti6nen. It hulp hir neat Hiu bleaw dochs skeind. Dan kimit der yette en better tld; Dan kumth der ek mear libben hiër. As Oaake sliept, End steane hia by de doar, Dan rinth Ose de grise oer de growe. Hiu drôgeth, de Diyel, hy wier dead; Hiu wier nu îrj fen al hiar nead.

Hiu bielde 't hir nu self In: Hiu wier nu sûnd , hiu wier nu sûnder smet. De Süter séliu stoeden al wer Oan board up sé end sungen by 't roer: Mei thrye junge fryers oan board.

Hukker wier de foarste? Dat wier Boif fen Keüum; Hwer set er sin gung hinne? Foar Tamme Erik'a doar. Hwa kaem oan de doar? Oaske Tammes self , Mei krûk end beker In de iene hand, Mei gondene ringen oan de ore hand. Hin noegeth him end sln hînder In, Hiu brocht him nei hir kiste , End woed hem nea net mear misse.

Dn meiste hir habbe. Mar earlik scille jimme brilloft halde , Dat nimmen spnit In jimme koal. Hia waerden it iens, np alde wisse Scoed de brilloft to Eeitnm wése. Oan hir eärm end fingers, Mei hir skondermantel end rokken End hir oerhimd mei en kraech, Snlveren ayen np hir hûf Skûrde knoopen np de mowen, En koperen milband rûndnm 't lif En mei gond binaaide borsüape as en jnng wif. Moam scil ik bmllofb habbe, End min egin litse Oaske kryeî Thank, thank? Dn biste forgeefs dochs riden , Dîn breid, hiu is forseid!

Mar nin spûk, Dat hi6r np de wrald spoketh End Inkkige liuwe rekketh. Pe moilrii foar dle brllloft. Llk as it np en brillofk de mode wier; Dat hia fen hiar gelach ek hwet eare hieden!

End slachten hiar bulle. De pannen del set Al up 't riuchte plak. Hiar mem, sa warber, Hiu makke up de hird En fiûr as en beaken Be «ptocht mel dle IbrcM. De dei dy kaem, de brillofksâei Elnd fiknd de bmggeman let np de wei, Hinne nm de breid to heljen Hiar lieafile to biteljen: XJm 't breid end bmggeman kamen. Der foel ek nin skot Net iens de bem klapten mei en bmige. End oer de wei nmen hasse end mûs. De breid bigint bleek to wirden Oer al de teikens fen ûnk.

Hin kumth fen divel's wegen Ta ûnk ûs to miBtte. Hiu heth nin macht oer ûs, Wy binne nn ringen 'thûs. Tamme nimth de swiep up. Jimme breid, hiu is en hexe! Den woed ik winskje Dat wy hiër delsunken allegeärre End wer upkamen as growe stiënen! Net lang demeii der wieren Hia der wer: Mar as growe stiënen Eamen hia nu to foarskln. Meent gg, dat ik niet dnrf, Dat, wat ik lieb gelioord, Yoor anderen nn te schrgyen Omdat zg mg niet gelooyen?

Of meent gg, dat ik niet kan? Terstonä wil ik beginnenl Dan krggt gg te weten Dat ik niets heb yergeten. Maar schrgf ik al te veel, Zgne paarden gaan met den wagen op hol; De rest is toch leugen. Tamme Eiik en zyne dochter.

Had huis daar en land Niet ver yan het strand. In het zand hem bedolven, Wilde eerlgk toch schgnen, En beelde zich wat in: Toch was h§ niet gelukkig Eu dikwgls ontevreden: Zg was wel zoo schoon, Maar iedereen zgn lieQe. Brave eerlgke vrgers zg kunnen U hier ook nog vinden.

De heksen en toovenaars Op de heide hebben hunne holen. Komt gy hen wat te na, Dan wordt gij weldra veeg. We tmmä 4er ¥«gel0. Ose gaf hem ten antwooid: Ook moogt gg het weten: Ik kan reeds als een leenwerik zingen En als een oogevaar op een been loopen: Er komt een arme en gaat voorbgy Elr komt een igke en neemt ze mede.

En weet reeds wat de kraagen krassen. De zwalnwen flnisteren op hnnne wgze Mg alle dagen lonter nieuws. In hct water ben ik ook niet dom; Ik kan reeds met de zwanen zwemmen En yan de groote witte meeuwen Leer ik binnen kort ook het vliegen. IH Oêe Tammea antwoordde: Zoo slim is het niet.

En biggen in zgne schoenen. Zouae ik zoo iemand nemen? Eon de weg niet meer vinden, Viel neder van de rots: Zoo kwam hîj om 'tleven. De Walpnrgisnacht die is zoo granw; De Yogels en de heksen vlogen. Daar kwamen zg te zamen van alle kanten De toovenaars op hmme bezems rgden. Zg sluiten een bonte krans En houden een Instigen dans. In 't midden stond op de achterste pooten zoo stram ; De duiyel zelf als een geho. Zy likten hem om den staart Zoo als het zîjn jongeren past. Ik kies daarom haar tot bruidl" — Maar nu beginnen de ouden Te schimpen en te huilen: Zg bad den duivel: Ik wil mg dns in de verte begeven En zeven jaar van huis afblijven; Zg was als gans van buis geloopen En kwam als muis terug nu gekroopen.

Zg built veel Over zulk een gruwel; Zoo iets had zg niet gedacht, Zy was verloofd. Wat mag haar deeren? En brachten haar bg den schoorsteen « Een zak met vuursteen. De vrgers loopen Zg werd zoo blgde, dat zg hoog opsprong, En als een leenwerik trillers zong.

Zg verbeeldt het zich zelve nu De vryer Tan Keitani. De Sylter zeelieden stonden alweder Aan boord op zee en zongen bg het roer: En als wg gelnkkig weer temg komen , Dan staan wg uren lang bij de deur; En dan beginnen op nienw Wg jongelingen te vrgen. Met drie jonge vrgers aan boord.

Wie was de eerste? Voor Tamme Enks deur; Wie kwam Bsaa de deur? Zg noodigt hem en zîjn paard in huis; Heb zwarte haren bruine ogen cup c en 45 jaar. Hallo ben Eva altijd geil en zin in sex Soms denk ik Ik stop hiermee hoor Ik moet maar eens wat anders gaan doen Maar verder dan sexle Soms denk ik Ik stop hiermee hoor Ik m Hallo, ik ben Joy een sexy en charmante dame van 48 jaar, lang en slank met sexy rondingen, cup 75B Hallo, ik ben Joy een sexy en charmante Geile Strenge Mevrouw met weelderig lichaam zoekt nederige bef en rimslaven, want Mevrouw ziet jou g Geile Strenge Mevrouw met weelderig lich Mevrouw Petra uit Voorthuizen.

Also possible with very discrete entrance. Ik ben Lena ik ben een vole dame van 58 jaar Ik heb lange haren , C cup Ik ontvang thuis,discr Ik ben Lena ik ben een vole dame van Ik zoek mannen voor seks en dus niet voor relatie of uitgaan, maar puur voor lust en seks.

Ik zoek mannen voor seks en dus niet voo Ik ben een Nimf die het leuk vind om een vrouw, man of koppel te verwennen. Trios mmv en vvm zijn oo Ik ben een Nimf die het leuk vind om een Ik ben Fabiola een dikke slet van Ik ben een echte slet ik zoek mannen vanaf Je mag mij n Lieve mannen, Eerst even dit: Bij mij hangt er e Algemeen Barebangs Bukkake Erotisch uitgaan. Body to body massage Massage door dames Massage door paren Massagesalons Prostaat massage Tantra massage.

Automonteurs Autorijles Betaling in natura Kappers Klusjes en onderhoud. Betaald sexcontact Gratis sexcontact. Voor uw en onze veiligheid en om gebruik te blijven maken van Sexjobs dient u akkoord te gaan met: Ik verklaar minimaal 18 jaar te zijn, de algemene voorwaarden van Tease Media B. Ik verklaar hiermee dat ik het privacystatement gelezen heb.

Ja, ik ga ermee akkoord. Sexjobs maakt gebruik van cookies. Dit zijn top advertenties. Uw advertentie ook promoten als top advertentie? Volslanke rijpe Hindoestaanse veertiger Geile portugese dame wil jou!


Gratis plassex erotic massage dordrecht


Hied hûs der end land Net fîr fen 't strand. Sln jild hied er rftyetli Oan 't strand hied er mids twa hakt En skLpper de htdle, In 't sand him biklaud.

Woed earlik dochs skîne End bllde him hwet In: Hy wier wol sa rlk, Hy hied slns geliken net. Dochs hied er ek sin lyen End wier Êbken ûntofreden: Dat faek him ris biten hied; Sa waerd der ek sein Fen sukken, dy quea sprekke fen en oaren. Hiu wier wol sa moai Mar elts-end-ien sln leafste. Moams den sliep hiu, Jûnds den gung hiu, Daegs den spûn hiu Nachts den wier hiu ût to dûnsjen Mei feinten sa wlld, Sa gled as en iel. De heit dy sei: De hexen end tsjoensters End as de eabarre up ien skunk gean; Ik wit al hwet de tierk seith As hiu hir ayen earst lein heth: Ik wit al hwet de kriën krasse.

De swealtsjes reauute up hiar wise My alle dagen neat as nys. In 't wetter bin ik ek net dum, Ik kin al mei de swannen sile; End fen de greate wite kubben j: Da scoedst falle leayer fatsoenlik boaskje. Dn learste mar 't hexen 't Lûsterjen end 't skieden fen forbûne linwe; Bringst' de linwe oeral End dy self ta feJ.

Sa slim is it yette net. Lesten kaem der en gek, En mantsje fen 't Noarden, Sa smoarich as de joaden, Mei oxen foar de ploeg End biggen In sln skoeg. Hy skoageth ûs dnngbnlt, hy skoageth ûs skûre, Do brocht er thmch de bûthûsdoar sîn oanslk my in: Scoed 'k sa 'n ien nimme? Grip nei de moanne , End bring my dy Koed de wei net mear ônde.

De Walpnrgisnaclit dy is sa skier; De fúgels end de hexen fleane. Mei hexen end wllde gies Fleach Oaake ek fen hûs: TJm to dûnsjen up de ESrmtakke-berg , Der hippelen krie end mnsk.

Der kamen by enoar fen alle siden De tsjoensters np hiar biesems riden. Hia slûte en bûnte kring End biginne frolik to dûnsjen.

In de mids stied np de efberste poten sa strair De diyel self as en hoamde ram. Hy lôkketh wol sa blld, En joech elts sin beskied. Hia slikten him nm de stirt Llk as it sln falkje past.

As Oaske sa wolknm; Hin is de jungste end moaiste for my Ik kies derum hir ta breid! Hin waerd sa llts as en mûs, Hin bea de diyel: Astu my dit nnthiëtste Dan kum ik to bek en heltje dy, Dan wirdst mîn wîf en bliuwst by my. Hiu wier as goes fen hûs of gungen End kaem as mûs to bek nu krûpt. Ose Tammes hlr ffortluriët. Hiu skriemde faUe Oer sukken growel; Suks hie hiu net thocht, Hju wier forsein. En pûde mei fîûrsti6nen.

It hulp hir neat Hiu bleaw dochs skeind. Dan kimit der yette en better tld; Dan kumth der ek mear libben hiër. As Oaake sliept, End steane hia by de doar, Dan rinth Ose de grise oer de growe. Hiu drôgeth, de Diyel, hy wier dead; Hiu wier nu îrj fen al hiar nead. Hiu bielde 't hir nu self In: Hiu wier nu sûnd , hiu wier nu sûnder smet. De Süter séliu stoeden al wer Oan board up sé end sungen by 't roer: Mei thrye junge fryers oan board.

Hukker wier de foarste? Dat wier Boif fen Keüum; Hwer set er sin gung hinne? Foar Tamme Erik'a doar. Hwa kaem oan de doar? Oaske Tammes self , Mei krûk end beker In de iene hand, Mei gondene ringen oan de ore hand. Hin noegeth him end sln hînder In, Hiu brocht him nei hir kiste , End woed hem nea net mear misse. Dn meiste hir habbe. Mar earlik scille jimme brilloft halde , Dat nimmen spnit In jimme koal. Hia waerden it iens, np alde wisse Scoed de brilloft to Eeitnm wése.

Oan hir eärm end fingers, Mei hir skondermantel end rokken End hir oerhimd mei en kraech, Snlveren ayen np hir hûf Skûrde knoopen np de mowen, En koperen milband rûndnm 't lif En mei gond binaaide borsüape as en jnng wif. Moam scil ik bmllofb habbe, End min egin litse Oaske kryeî Thank, thank? Dn biste forgeefs dochs riden , Dîn breid, hiu is forseid! Mar nin spûk, Dat hi6r np de wrald spoketh End Inkkige liuwe rekketh.

Pe moilrii foar dle brllloft. Llk as it np en brillofk de mode wier; Dat hia fen hiar gelach ek hwet eare hieden! End slachten hiar bulle. De pannen del set Al up 't riuchte plak. Hiar mem, sa warber, Hiu makke up de hird En fiûr as en beaken Be «ptocht mel dle IbrcM. De dei dy kaem, de brillofksâei Elnd fiknd de bmggeman let np de wei, Hinne nm de breid to heljen Hiar lieafile to biteljen: XJm 't breid end bmggeman kamen.

Der foel ek nin skot Net iens de bem klapten mei en bmige. End oer de wei nmen hasse end mûs. De breid bigint bleek to wirden Oer al de teikens fen ûnk. Hin kumth fen divel's wegen Ta ûnk ûs to miBtte. Hiu heth nin macht oer ûs, Wy binne nn ringen 'thûs. Tamme nimth de swiep up. Jimme breid, hiu is en hexe! Den woed ik winskje Dat wy hiër delsunken allegeärre End wer upkamen as growe stiënen! Net lang demeii der wieren Hia der wer: Mar as growe stiënen Eamen hia nu to foarskln.

Meent gg, dat ik niet dnrf, Dat, wat ik lieb gelioord, Yoor anderen nn te schrgyen Omdat zg mg niet gelooyen? Of meent gg, dat ik niet kan? Terstonä wil ik beginnenl Dan krggt gg te weten Dat ik niets heb yergeten. Maar schrgf ik al te veel, Zgne paarden gaan met den wagen op hol; De rest is toch leugen. Tamme Eiik en zyne dochter. Had huis daar en land Niet ver yan het strand. In het zand hem bedolven, Wilde eerlgk toch schgnen, En beelde zich wat in: Toch was h§ niet gelukkig Eu dikwgls ontevreden: Zg was wel zoo schoon, Maar iedereen zgn lieQe.

Brave eerlgke vrgers zg kunnen U hier ook nog vinden. De heksen en toovenaars Op de heide hebben hunne holen. Komt gy hen wat te na, Dan wordt gij weldra veeg. We tmmä 4er ¥«gel0. Ose gaf hem ten antwooid: Ook moogt gg het weten: Ik kan reeds als een leenwerik zingen En als een oogevaar op een been loopen: Er komt een arme en gaat voorbgy Elr komt een igke en neemt ze mede.

En weet reeds wat de kraagen krassen. De zwalnwen flnisteren op hnnne wgze Mg alle dagen lonter nieuws. In hct water ben ik ook niet dom; Ik kan reeds met de zwanen zwemmen En yan de groote witte meeuwen Leer ik binnen kort ook het vliegen. IH Oêe Tammea antwoordde: Zoo slim is het niet. En biggen in zgne schoenen. Zouae ik zoo iemand nemen? Eon de weg niet meer vinden, Viel neder van de rots: Zoo kwam hîj om 'tleven. De Walpnrgisnacht die is zoo granw; De Yogels en de heksen vlogen.

Daar kwamen zg te zamen van alle kanten De toovenaars op hmme bezems rgden. Zg sluiten een bonte krans En houden een Instigen dans. In 't midden stond op de achterste pooten zoo stram ; De duiyel zelf als een geho. Zy likten hem om den staart Zoo als het zîjn jongeren past.

Ik kies daarom haar tot bruidl" — Maar nu beginnen de ouden Te schimpen en te huilen: Zg bad den duivel: Ik wil mg dns in de verte begeven En zeven jaar van huis afblijven; Zg was als gans van buis geloopen En kwam als muis terug nu gekroopen. Zg built veel Over zulk een gruwel; Zoo iets had zg niet gedacht, Zy was verloofd. Wat mag haar deeren? En brachten haar bg den schoorsteen « Een zak met vuursteen.

De vrgers loopen Zg werd zoo blgde, dat zg hoog opsprong, En als een leenwerik trillers zong. Zg verbeeldt het zich zelve nu De vryer Tan Keitani. De Sylter zeelieden stonden alweder Aan boord op zee en zongen bg het roer: En als wg gelnkkig weer temg komen , Dan staan wg uren lang bij de deur; En dan beginnen op nienw Wg jongelingen te vrgen.

Met drie jonge vrgers aan boord. Wie was de eerste? Voor Tamme Enks deur; Wie kwam Bsaa de deur? Zg noodigt hem en zîjn paard in huis; Het paard gaf zîj haver en Boij gaf zg wgn. Zîj geleidde hem naar haar kist En wilde hem nimmer meer missen. Gg moogt haar hebben; Zonde de bmiloft te Eeitmn zgn.

De bmidegom blgde Over zgn bescheid , Beed laat eerst naar hnis , Naar zgn eigen hnis. Het paard sprong De miter zong: Aan haar armen en vingersi Met haar schondermantel en haar rokken En haar overhemd met een kraag, Zilveren egeren op haar huif , öeschnurde knoopen aan hare mouw, Een koperen gordel rondom het Igf , Een met goud benaaide borstlap als eene jonge yronw; Morgen zal ik bmilofk hebben En mgn eigen klein Oosfe krggen!

Dank, dank voor deze goede dag! Alle bmiden en bmidegoms nit de weg Behalve BoiJ en Oosje alleen! Het îs wangunst, Maar geen spooksel , Dat hier op de wereld spookt En gelnkkige menschen treft. Zoo als het op een bndloft de mode was , Opdat zg yan hnn feest ook wat eere hadden! En slachtten hnnnen stier. De groote kamer werd geveegd, Het bmidsbed werd gemaakt, De nappen werden geyiüd, De tafels recht gezet, De houten borden gelegd Op de rechte plaats.

Hun moeder, zoo rustîg, Zy maakte op den haard Een vnnr als een baken E Om schelyisch te roosteren, Om brood te bakken , En dertien tarwe-koeken , Om ham te rooken De brgpot te kooken, De kelder werd geledigd, Zoo was bg Boij Tettes Het huis nu overal. De dag die kwam , de bmilofksdag En yond de brnidegom laat op weg, Heen om de broid te halen Haar liefde te betalen. De bmid en bmidegom kwamen. Dat was het geheele gezelschap; Daar wilde geen mensch meer meô.

Daar waadde geen vlag Op Ose haar feest. Daar viel ook niet een schot, Niet eens klapten de kinders met eene blaas. Maar honden hnilden als bg een Igk , En katten sprongen op den dgk heen en weder en blie- De kraagen krasten neder van het hnîs , zen hen aan ; En over de weg liep haas en muis. De bruid begînt te verbleeken Over al de ongeluks-teekens.

Te halverwege Ewam groot geschrei: Zg komt van duivels wegen Tot ongeluk ons tegen. Tamm heft de zweep op; Het wgf zg riep: Daar zonken zg op de plaats Diep in de aarde weg, Dat niemand hen bespenrt. Niet lang daama, daar kwamen Zg weder temg; De letter tkf de laatste letter yan het woord SöUhj welke nog dikwgls in het noordfiriesch gebruikt wordt, ofschoon zg în som- mige tongyallen daaryan.

Het dorp Eidem of Eidum ook wel Eidham bestaat üians niet meer. Vroeger was het een groot en welyarend dorp in het noord- westeiyk gedeelte yan Sylt. Zware stormvloeden spoelden echter in de midden-eenwen het geheele dorp en al het land daar om heen wegy en dreyen de zand-duinen oostwaarts aan in het binnenland van het eiland op, zoodat de ongelukkige bewoners yan Eidum, welke het leyen er nog af brachten , naar eene andere plaats moes- ten vluchten.

Zoo als bekend is, bestaat deze gewoonte om den naam van den vader met den ei- genen naam te verbinden nog bgna overal in Friesland, zoo wel hier in West- als in Oost- en Noord-friesland; maar ook overal raakt deze overoude en schoone gewoonte tegenwoordig langzamer- hand in onbruik.

Domme duitsche on hollandsche ambtenaarsbg den burgerlgken stand dragen en droegen, zoowel hier als elders in Friesland, van dat verval grootendeels de schuld. Do vorm Franzes is echter evenzeer en meer in gebruik. Hansen weten wil , zie: Het schgnt onder de Sylters eenc gewone uitroeping hg nilke gelegenheden te zgn. Dit is op Sylt een spreekwoord 61 wil I Yolgens den heer Hansen zeggon: In äet westfriesch bezigt men in zolke gevallen wel de uitdrukking: Taam Earik, Een naam die niet op de oude friesche wgze gevormd is.

De man waarvan hier sprake is schgnt twée doopnamen gehad te hebben , cene weeldo die de oude Friezen zich zeldeny ik zou haast zeggen nooit veroorloofden.

Deze vier regels vermelden de onrechtvaardige en gmwemke wgze waarop Tamme Ertk aan zgn geld en goed kwam. Begels 27 en 28 , bevatten weer een op Sylt gangbaar sprooh- woord. De betedcenia komt overeen met het hollandsche: JPîtfe fan Skotlânth , Pietje van Schotland is een b » naam van den duivel.

Eigenlijk moet men onder dezen een boozen geest verstaan, die den storm opwekte en uitzond op de bergen van Schotland huisde. Hg zal nog wel uit luit i heidendom, dat op Sylt vrg langzich staande hield , afkomstiges in de gedachtenis van de Sylters bewaard gebleven zgn.

In deze regel is eene storende onnauwkeurigheid ge- fllopen: Yerder heet deze vogel ii 't engelsch Bedehank, in 't duitsch rothfûssiger wasserlaufer , in 'tfraiiflch Ctambette, in 't italiaansch Pettegölaj enz. Het iô een' fraaîîeii vogel nit de ûimilie der snippen Scokpacideae die in Ne- dealaaQA. De Sylter kinderen zingen gewis dit rgmpje ata wd een tnielnnr zien, evenalsdeLeeuwarderjeugddenooievaar toenngt: Prikkediefl Heth sin fader in muder n't lief!

Zoo zingen ze het kwikstaarljje JfoftH- ctOa alba toe: Ackermanntje wipp up Stert Wel hett di dat wippen lehrt? Störky Störk, Langebeenl Wenneer wnlt dn de Welt besehn? Inder- daad heefb het geluid, dat de brandeend in den paartgd en bg het opvliegen laat hooren, veel overeenkomst met de woorden guddei of goên dei in 'twest-Mesch en good day in 'tengelsch. Merkwaardig is het dat zoowel door het volk in Noord-Mesland als hier in West-Mesland en ook in Engeland die zelfde woorden verstaan worden uit het geroep van de brandeend.

Hin kumth fen diyers wegen Ta ûnk ûs to mi6tte. Hin heth nin macht oer ûs, Wy binne nn ringen 'thûs. Tamme nimth de swiep np. Der sunken hia up dat plak Diëp in de ierde, Dat nimmen 'tmirk. Net lang demei, der wieren Hia der wer: Mar as growe stiënen Eamen hia nu to foarsMn. Ek ûnsedelikens end £alskens letter jimmer bistrafken.

De Duiwd saäef ûa m kmrent Bam , de dnivel alfl een gehoomden ram of bok. Oudtgds verscheen de dviTel wgls in de gedaante van een bok. Begel en En braagt 'a hi Skontün En JPôôs me stün.

Eaagélönth, Eoogland, thans zoude men zeggen polderland. Rogkdf in 'tweat-fiiesch ruch, in 'thollandsch rog, de bekende zeerôsclien Taa het geslacht Eqfa. Heit «chjjnt wel eenigzins verdacht dat de meisjes yan Sjlt wiege- standars noodig hadden. Tet is inWest- fifiesland een yrouwennaam.

Ten dede is deze gewoonte nog bg de west-ûiesche dienstboden , yooxal ien platten lande, in zwang. Bit bestaan yan een tweeyoud {dmUs neyens het enkelyoud en het meeryoud is eene merkwaardige bljzonderhcid yan het noord- fiâeMdie taaleigen.

Deze tweeyouds-yorm komt in 't westfidesch Biöt yoor en was ook oudtîjds , yoor zooyerre ik weet , in dat fiôesch yolkomen onbekend ; ook in geen der andere germaansche 01 skandinaafsche talen en tongyallen wordt, altgd yoor zooyerre QQ bekend is , dezen yorm aangetroffen. Hiar mé wier In de krûken , Dy hied sîn gelikens net. De kelder waerd leeg makke, De Mnnden waerden noege.

Sa wier bj Boy Tettea De aptocht mei de breid. De dei dj kaem, de brilloftsdei End fûnd de bmggeman let np de wei, Hinne mn de breid to heljen Hiar lieafde to biteljen: Foarût gnng Tammey Der waeide nin flach üp Ose hiar feest.

Der foel ek nin skot Net iens de bem klapten mei en bnnge. Mar de hûnen gûlden as by en lik End de katten spmngen hin end wer endbliesden hiarren oan up De krieën krasten del îsú. End oer de wei mnen hasse end mûs. Jaar — van hen beiden. Jm — aan hen boiden. Jam — hen beiden. Dat Nmmen spättet ön jurik Kualf dat niemand in m kool spnwt, een sylter spreekwoord dat zeggen wil: JStdf, rid me Kuast bi Sid! Vroeger droegen de bmidegoms opSylt, úa zg leden of gingen om de bmid tehalen, een rooden band met oan kwast om den arm gebonden.

Deze rogels bevatten eene opsomming vande TerschQlende deelen die het alonde bmids-kostunm op Sylt samen- sielden. Zoowel de jonge meisjes. Eene afbeelding doet in zulk een geval veel meer af. Die meer van deze oudo sylterkleederdracht, waarin de vrouwen en meisjes, naar onzon smaak , al byzonder vreemd geleken, mocht VI. Kiel, ; in welk zeer merkwaardig en belangrgk werk men op bladzgde en vervolgens eene nitvoerige beschrgving van deze aloude dracbt, die tbans nagcnoeggebeelisuitgestorven, vindt.

Ing en Sei zijn vrouwennamen ; van den naam Iwng weet ik niet of het een mans- of vrouwennaam zij. Het komt mij evenwel voor, dat bct een mansnaam moet wezen.

De Püsel, oorspronkelîjk naar ik meen, een ruim voorbuis, een voorvertrek of eene balle beteekenendo. Fisel is op Zuid-Beveland in gebruik om er een' grooten pot door aan te duiden.

De Skäken, de nappen; biermede worden zekerlgk wel scbotels en pannen bedoeld. Matbuurder, boutene borden, die men oudtgds, en misscbien nog wel, op Sylt gebruikte om er van te eeten. En Jölth ûs en Büken , oen vuur als een baak. Het noordfriescbe woord biïken is betzelfde als bet westfriescbe beaken, bet engelscbe beacon en bet boUandscbe baak.

Ecbter becbt men er in Noordfriesland eene eenigzins andere beteekenis aan als in Westfriesland en in Holland. Hier bedoelt men er mede elk verkenningsteeken op zce of aan den wal , wat van uit zee kan worden gezien on dient om bet vaarwater te be- palen en aan te wijzen; dus niot bg uitsluiting een vuur of een licbt in eon vuurtoren , licbtboet of lantaam. Maar in Noord- friesland en bepaaldelijk op Sylt noemt men biïkm, een vuur dat men oudtîjds algemeen bier en daar op de eilanden op eene hoogte aanstak en brandde , 's avonds van St.

Ook stak men op St. Piotor'savond wel grooto bossen fanmdend stroo op hooivorken en danste daarmedc rondom de oude gmflieavels. Do eerste verzen van dit gedicht, dali voorkomt in 0. Soh't, wie sie schimmem im bläulichen Mehr Gleich jenem strahlendon Steme. Es sind dio Biekon der Heimath , dio gllih'n ; Band, das uns Friesen vorbindot; Inseln, wo Friede und Freude noch blüh'n , Wo man dio Bieken gezûndet; ünd wo die altomde Sitto noch lebt: In hcft west-Mesch zegt men dan: Deze regel is niet zeer duidelgk.

Voor akelig huilende honden, voor katten die schichtig om de menschenheenspringen, voor krassende kraai- jen, en voor dwars over den weg loopende hazen en muizen zgn thans nog vele menscben bang, en verbinden hieraan allerlei. Geen wonder dat onze middeneeuwsche bruid bleek werd van schrik!

Aan deze beîde ondeugden toch had Ote âfih sdnddig gemaakt: Voor eenige jaren deelde îk ü mede, een — aedert în de Vrije Fries, dl.

En dîe herdenking verlevendigde tevens bij mîj de her- innering aan wat îk zelf, weinig dagen later in , daarvan had gezien, en deed mij eene daarvan toen ge- hondene aanteekening weder in handen nemen. Het getal voorts van hen , die toen ooggetuigen waren , is reeds sterk gedund en zal binnen weinige jaren geheel te niet gaan. Vanhîer, dat ik meende, dat het eenvoudig verhaal door een ooggetuige, van wat hij toen zag, ook thans nog, eensdeels, nuttig kan zijn, anderdeels, juist omdat het van een ooggetuige is, belangstelling kon înboezemen , en tevens , als bijdrage tot de geschiedenis van Frieslands Dijkwezen , hier op zijne plaats zou zijn.

Ik waag het dus ü voor te dragen wat ik toen heb ter neder geschreven , juist zoo als het mij , die toen nog slechts 22 jaren oud was, tot mijn geheugen, uit de pen is ge- vloeid, zonder eenîge nadere omwerking of opsîering. Dît vereischte echtor eene voetreis van verscheidene dagen langs de zee , în Februarij: Beiden had ik, en mijne toen nog geene twee jaren aangevangene prak- tijk als Advocaat liet mij ruîmschoots den tijd.

Op den zeedijk achter Paesens gekomen , zagen wij in dererte eene Amelander vîschschuîtnîet vervan Oostmahorn boYen op de kruin des dijks zîtten ; tevens vemamen wij , dat de beîde laatste vischschuîten , dîe nog în Paesens over waren, în den laatsten storm waren verongelukt, zoodat dît weleer zoo bloeijend vîschersdorp thans van dien tak van bestaan geheel beroofdwas.

De zeedijk achter Paesens en verder westelijk was op verschîllende plaatsen vrij zwaar beschadîgd; er waren drie genoegzaam doorgaande gaten: Overîgens was de dijk tot aan Wierum. De meeste gaten had men reeds , nîet gevuld , maar daaraan eene zach- tere hellîng gegeven afgeglooîd en dan met stroo bekramd en was met de anderen bezig.

Wij merkten op , dat op zeer vele plaatsen twee , drie of meer glad afgezaagde ondereinden van palen stonden y boven op welke men, zonder eenige lassching of verbin- ding, andere einden paal gezet had zoodat deze twee stukken te zamen de hoogte van één geheelen paal nît- maakten , deze einden slechts met eene ligte gording aan den eersten, wederzijds staanden, geheelen paal verbindende.

Van Wierum tot aan den Ternaarder polder had de dijk niet van belang geleden. In den Ternaarder polder vonden wij reeds eenige toppen der landen boven , en over het algemeen daarin nog een voet water , dat echter door de pomp sterk werd uitgeloosd ; men rekende dat de pol- der met 3 k 4 dagen droog kon ziju.

De pomp was aan het buiteneinde wel eenigzins bescha- iii: Tusschen den noord- äI oosthoek en de pomp zat een Amelander vischschuit op: Zij was te oud en te zeer beschadigd, om de kosten van afbrengîng waard te zijn, nil en zou dus gesloopt worden.

Overigens had de Holwerder Oostpolder niet onder water gestaan. Men was bezîg voor- noemde verzakking te herstellen, waartoe men in dezelve eene met dîe des dijks gelijkstaande hellîng van juffers had opgerigt. In den Bolwerder Wesierpolder was, niet ver van het Amelander veer, ter plaatse waar de pomp geweest was, eene doorbraak van circa 2 roeden lengte en 16 voeten diepte , zoodanig echter , dat de voet des dijks , ter breedte van ongeveer 20 voet , met het uiterste einde van de pomp was blijven zitten.

De oorzaak dezer doorbraak was, naar men ons zeide , dat het water zich , van bniten af , onder de pomp op, een weg gebaand had, en'ide pomp toen door de persing van onderen, aan den voet des dijks, waar er natunrlijk minder gewigt van aarde op lag, met die aarde er was nitgescheurd , en ditgat, daar het water alstoen ook den vrijen loop in de pomp zelve kreeg, toen spoedîg de totale doorbraak van het verdere achtervvaartsche gedeelte des dijks ten gevolge had.

Men hield zich bezîg met het dîgten van deze doorbraak, door mîddel van een grooten kîstdam, geformeerd aan de bin- nenzîjde door een regel in den grond geheîde zware palen , met een zwaren schoorbalk vereenîgd, en aan den buî- tenkant door regt opstaande planken tegen een minder zwaren schoorbalk , wordende de tusschenruimte met slîjk van buîtendijks gevuld; men dacht bînnen 2 ä 3 weken hîermede klaar te komen. Deze doorbraak , bîj den eersten hoogen vloed ontstaan , had men toen met stroo , puîn enz.

Een weînig verder was nog een vrîj groot gat în den dijk. Wij merkten bij den polderdijk, zoo als reeds te voren en ook later langs de geheele provincie op zeer vele plaat- sen, op, dat men te voren de dijken veel van hun Ug- ebaam , en dus van hunne sterkte , benomen had , door den diyk met den dijk te maken, dat is, door, in geval van een gat van minder aanbelang in den dijk gespoeld, dit nîet met van elders gehaalde aarde of andere specie te vuUen , maar zulks met die van den dijk zelven te doen , zoo- dat deze , door dit dikwerf te doen , eindelijk in het midden van de buitenhelling hol was , en daardoor hn minder sterk ën meer vat aan het water gevende.

In Ferwerderadeel had de dijk, ofschoon niet door paal- werk beschut, geene schade van eenige beteekenis gele- den; er waren slechts twee niet eens zeer groote gaten in gevallen, beide juist tegen boven op den kruin des dijks staande hnisjes aan, doch deze waren reeds weer geheel gevuld en bekramd. Deze weinige schade is onzes oordeels voornamelijk te danken aan de hier ter plaatse voor den dijk liggende uitgestrekte keegen of buitendijks- landen , alsraede aan de goede helling des dijks.

De invallende avond deed ons den verderen togt staken, en wîj overnachtten in de niet ver van den zeedijk gele- gene herberg van Nieuwe BildtzijL Die herberg stond toen als op een eiland, genoegzaam rondom door water om- geven. Vanhier, dat al het rattengeslacht nit den om- trek zijn toevlugt in de schunr scheen gezocht te hebben. Mîjn reisgenoot althans kreeg er op zîjn bed bezoek van en had daardoor, minder gelukkig danik, een slapeloozen nacht.

Den volgenden dag, 16 Februarij, togen wij langs den zeedîjk verder naar llarlingen. De dîjk vau de Nieuwe Bildtpollen was zeer zwaar be- schadîgd en vol gaten, waarvan verscheîdene tot door de kruin des dîjks , en had weinîg tegenstand meer kunnen bieden.

De dijk van den Nieuwen Bildtpolder eveneens zeer zwaar beschadigd, en daarin eene formeele doorbraak van cîrca 15 roeden lengte en 30 voet dîepte. Men was begonnen hem aan de buîtenzijde provisioneel te be- rîngen met een dijk , waartoe de specîe , half kleî , half slîk, van buitendijks genomen werd. Verder was men voomemens den dijk, bij laag zomerwater, weerterouder plaatse te leggen en den nu gemaakten provisîonelen dijk dan în de kolk te werpen.

Men bad begonneB er twee boüepramen 9 met steenen geladen, zoedanîg in te laten aken, dat zij een pnntdam vormden, er voorts drîe voer stroo met wagens en al îngereden en de rest met aarde geTnld. De dijk van den Nieuwen Bildtpolder scbeen 01» vrij zandîg.

Het Nieuwe Bildt en de Nieuwe Bildt- polder stonden nog gebeel blank van water. Aan de be- schadigde dijken waren meer dan man aan het werk. De zeedijk van bet Nieuwe Bildt , scboon twee ä drie Yoet , lager dan de Nîeuwe Bîldtpolderdijk , bad veel mînder geleden; deszelfs belling is vrîj goed. De dijk van het Noorderleeg is , na den Slaperdijk bij Zurich , de best bellende, die wîj gezîen bebben.

Van Dijkihoek tot Koehool waren 4 i 5 zware gaten tot în en door de kruin ; de zeîlen lagen er nog in. Van Koehool tot Ropiazijl waren mede eenîge, waaronder zware gaten , en bet paalwerk bier en daar zeer bescbadîgd. Bij Roptazijl , juîst ten zuiden van de sluîs , was een buî- tengewoon zwaar gat bîjna door , en bet paalwerk er voor geheel weg; men bad begonnen bet te maken. Verder op naar Harlingeu vonden wij vele en zware gaten , de meesten tot door de kruin , in welke allen de zeilen nog lagen.

Naar ons beste gebeugen waren er tusscben Bar' lingen en Dijkshoek van 20 tot 25 kapitale gaten en bad bet paalwerk veel geleden. Drie of vier huizen waren, of geheel, of grooteu-— deels weg; op vele plaatsen waren gaten in de straten geslagen, doch reeds weer gevuld. De nieuwe muur tennooiv den der stad heeft zich zeer goed gehouden en is geenszins beschadîgd; de draaibrug is weggespoeld.

Na overnachting te Harlingen trokken wij den volgenden morgen, 17 Pebruarij , verder, naar Slavoren. Nîet verre ten noorden van Workum waren twee groote 1 gaten, van achteren geheel door, van 8 tot 10 voeten diepte ; de voet des dijks echter stond nog op beîde plaat- sen.

De rijdweg aan de bînnenzijde des dijks aldaar was vol gaten en voor rijtuigen impassabel. Bij de sluîs te Workum zaten een vrij groote turftjalk en de veerman van Workum op Amsterdam naast elkander op den dijk en zouden tegen de huîzen aangeslagen en deze vernîeld hebben , had men beide niet in den grond geboord. Men was bezîg het veerschîp, als vooraan zit- tende, af te brengen en hoopte zulks 's namîddags den 17den gedaan te krijgen.

In den Ouden of Slaperdijk, tusschen Workum en Hindeloopen , was, ongeveer een half uur gaans van Workum , een formeele doorbraak van voeten wijd en 40 voeten dîep. Van de elf er in staande boerenwo- mgen zijn eenigen bijna geheel vernield , anderen zwaar beschadigd.

Men was hier nog niet aan het herstellen. Te Hindeloopen was aan de noordzijde , bij het inkomen van de stad , een zwaar 'gat geweest , doch reeds weer gemaakt. Ook had de dijk aan de westzijde der stad veel gele- den en waren daar eenige huizen beschadigd. Van Hindeloopen tot aan het contributîehuîs van Wijm- hriUeradeel , Schuilenburg , had de dijk minder geleden , maar van daar tot Stavoren meer dan wij nog ergens de dijk tusschen Harlingen en Roptazijl nîet uîtgezonderd ge- zien hadden, zoowel wat de lengte als de hoegrootheid van de gaten aangaat ; ook het paalwerk was hîer zeer zwaar beschadîgd.

Het laatste gat was dîgt aan Stavoren en zou, was het doorgebroken , de stad zelve în groot gevaar gebragt hebben. De zoutkeet van den Heer J. In den dijk van Stavoren tot aan het Roode Klif was wel hier en daar een gat , maar bij lange zoo erg nîet ab aan de andere zijde der stad. Van het Roode Klif zelf was een aanmerkelijk stuk , ter breedte van cîrca 20 voet en lengte van treden , van boven tot beneden afge- spoeld, zoodat de rijdweg over het Klif geheel weg en hetspoor dus verder binnenwaarts verlegd was.

Wat je van mij kunt verwachten is heerlijke se.. Ben een BI-schierige vrouw die graag eens genot wil ervaren met een vrouw Een trio lijkt mij ook heel prettig om eens te ervaren, Wie doet er met mij mee?.. Niks poes pas gewoon sex geen klef gedoe wel lekker geil chatten en daarna sex.. Seksbuddy gezocht Wil je graag op korte termijn een lekkere seksbuddy vinden?

Dat doe je het beste op onze website, want hier vinden sexbuddy's uit heel Nederland elkaar makkelijk en snel dankzij ons unieke match systeem. Dat matchen werkt als volgt: Vervolgens gaat onze website voor je aan de slag, door potentiële seksmaatjes te vinden die aan jouw zoekprofiel voldoen. Dat zoeken kan in je eigen regio gebeuren, maar ook verder weg als je dat zo hebt ingesteld.

Want het kan natuurlijk ook heel goed dat je een man of vrouw zoekt die verder weg woont omdat je sexmaatje discreet en geheim moet blijven. Seksbuddy leden online in noord-holland Geen gebruikers gevonden Toon alle profielen in noord-holland. Sex in je eigen regio Een seksbuddy in je eigen regio vinden is natuurlijk ideaal wanneer je regelmatig met elkaar wilt kunnen afspreken.

Hoe dichter je bij elkaar woont, hoe makkelijker dat wordt. Dat spreekt waarschijnlijk wel voor zich. Wat iets minder voor zich spreekt is dat je hier wel op een goede manier mee om moet gaan.

Want wat als je iemand tegenkomt op onze website die je ook in het dagelijks leven al kende? Als je dat geen prettig idee vindt kun je dat lid maar het beste overslaan. Wanneer je eenmaal een seksbuddy hebt gevonden in je eigen omgeving dan moet je ook goed afspreken wat je doet als je elkaar daarna op straat tegen het lijf loopt.

Sommige mensen houden hun seksrelaties liever discreet en dan is elkaar in het openbaar negeren het beste advies. Maar hier kun je maar het beste goede afspraken over maken met je nieuwe sexmaatje als die vlak bij je in de buurt woont. Start met het aanmaken van een eigen seksbuddy profiel en vul deze vervolgens zo volledig mogelijk in.

Begin vervolgens met het zoeken naar seksbuddy's en mensen waar je wel mee zou willen afspreken. Wanneer je iemand hebt gevonden die je wel als jouw seksbuddy zou willen hebben dan kun je beginnen met een flirt berichtjes te sturen. Je laat de ander hiermee weten dat je wel interesse hebt in die hierop kan reageren door je profiel te bekijken en misschien wel een berichtje terug zal sturen om af te spreken. Zelf een seksbuddy zoeken Hoe kun je zelf een seksbuddy zoeken op onze website?

Dat begint met je eigen sexprofiel met alle gegevens over jezelf en wat je zoekt in jouw ideale sexpartner. Waar moet je daarbij zoals op letten? Zoek je alleen een casual sex vriend of vriendin om heel af en toe de bloemetjes mee buiten te zetten? Of wil je juist elke week minimaal twee tot drie keer heel intensief met iemand afspreken, om jullie grote libido optimaal op elkaar uit te kunnen leven?

Wat zijn je voorkeuren en waar moet de ander dus ook absoluut van houden? Hou je een date het liefste romantisch en erotisch, met rozenblaadjes op het bed en een opwindende erotische massage op zijn tijd? Of wil je juist lekker vrij en ongedwongen los gaan met elkaar en de lust hoogtij laten vieren? Dit zijn enkele voorbeelden van de verschillende invullingen van een sexbuddy en een sexrelatie, die dus best wel belangrijk zijn om direct te vermelden.

Zo kun je namelijk nog sneller het sexmaatje vinden wat je zoekt en bij wie je echt de erotische relatie vindt waar je naar hunkert. Snel een seksmaatje vinden Met je eigen profiel kun je natuurlijk ook direct zelf op zoek naar een lekkere sexvriend of vriendin.

Daartoe staat onze uitgebreide sexbuddy zoekmachine tot je beschikking. Hierin kun je alle eigenschappen van je ideale seksmaatje zelf invullen. Zo krijg je binnen een paar tellen een volledig overzicht van alle geile mensen die precies hetzelfde zoeken.

Zoeken kan natuurlijk ook op geslacht, locatie en uiterlijke kenmerken. Hallo Lieve Heren, Ik ben pussycat, een sexy blonde volle rondborstige wulpse milf van Hallo Lieve Heren, Ik ben pussycat, een House of Dreams uit Amersfoort. Hallo, ik ben Isabella, een botergeile portugese blondine van 41 jaar oud. Ik heb een mooi rond kont Hallo, ik ben Isabella, een botergeile p Hoi, leuk dat je kijkt Zin in een spannende en warme afleiding Wil je heerlijk bij mij op Hoi, leuk dat je kijkt Zin in ee Ik ben een bloedgeil blondje jr met een heerlijke c-cup Kom je mij lekker ste Ik ben een bloedge Maison Monty Rijswijk uit Rijswijk.

Ik ben een mooie rijpe vrouw 48 jaar ,met een hete lichaam, en lief,en geduldigkan ontvamgen in mijn Ik ben een mooie rijpe vrouw 48 jaar ,me Hallo ben Eva altijd geil en zin in sex.

Heb zwarte haren bruine ogen cup c en 45 jaar. Hallo ben Eva altijd geil en zin in sex Soms denk ik Ik stop hiermee hoor Ik moet maar eens wat anders gaan doen Maar verder dan sexle Soms denk ik Ik stop hiermee hoor Ik m Hallo, ik ben Joy een sexy en charmante dame van 48 jaar, lang en slank met sexy rondingen, cup 75B Hallo, ik ben Joy een sexy en charmante Geile Strenge Mevrouw met weelderig lichaam zoekt nederige bef en rimslaven, want Mevrouw ziet jou g Geile Strenge Mevrouw met weelderig lich

pjes anaal escort service overijssel